Tedd a jót!

XIII. évfolyam - 2013. május


KÉSZ HÍRLEVÉL
 
KÉSZ-HÍRLEVÉL a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi szervezetének tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor.
Szerkeszti: Dr. Suba Györgyné Tel/fax:57/412-167 E-mail: subadoktor@gmail.com
 
 
XIII. évfolyam, 2013. május
 
 
KÉSZ HÍRLEVÉL
JÁSZBERÉNY
XIII. évfolyam  2013. május
 
Kedves Tagtársaim!
 
Szervezetünk a 2012. évet jól zárta.
A 2013. évre tervezett programok közül az alábbiakról kívánok tájékoztatást nyújtani:
Január 21. KÉSZ taggyűlést tartottunk. Összegeztük az előző évet, jóváhagytuk az ez évi programtervünket: Emléktábla állítás, megemlékezések, előadások, és ismét csatlakozunk a Szakrális Művészeti Hetek országos programjaihoz. 
Alelnöknek Szabó Jánosné Taczman Mária ny. könyvtárigazgatót, küldöttnek Besenyi Vendel ny. agrármérnököt választottuk meg.
Pályázatokat nyújtottunk be programjaink megvalósításához. Reméljük, sikerrel járunk.
Február 8. Gróf Apponyi Albert (Bécs, 1846. máj. 29. – Genf, 1933. febr. 7.), Jászberény város aranymandátumos képviselőjének emléke előtt halálának 80. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepségen és szentmisén róttuk le kegyeletünket. Elhatároztuk, hogy halálának évfordulóján minden évben hasonlóan emlékezünk. (Az akkori önkormányzati képviselők 1933. február 8-i határozata értelmében 1944-ig minden évben ünnepi szentmisét mutattak be tiszteletére.) Nyughelyén, Eberhartban (Malinovo) a községi önkormányzat és a CSEMADOK nagyszabású megemlékezést tartott, amelyen Jászberény várost dr. Magyar Levente önkormányzati képviselő, tagtársunk, a Jászok Egyesületét dr. Dobos László ügyvivő képviselte. KÉSZ csoportunk május 23-án Eberhartban szentmisét mutat be, és koszorút helyez el a nyughelyén.
Február 18. Gróf Apponyi Albert életéről Anka László történész tartott előadást.
Március 3. Egy HUM – KÉSZ nyertes pályázatnak, a KDNP-nek, a Jászok Egyesületének, dr. Dobos László nagylelkű támogatásának, a Jézus Neve plébániának, P. Kálmán Peregrin rendházfőnöknek és az Egyházi Szeretetszolgálat Szent Klára Otthonnak a közreműködésével sikerült emléktáblát állítani a hét ferences vértanúnak. Emlékükre a szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek nagyszámú segédlettel mutatta be, majd felszentelte az emléktáblát. Ezúton is köszönetet mondunk minden közreműködőnek.
Március 24. Megkeresett bennünket Mihályi János, a Mária Út Közhasznú Egyesület önkéntese. Ismertette, hogy céljuk, a Közép-Európa Szűz Mária kegyhelyeit összekötő zarándok- és turistaút létrehozása. E célból kétnapos, bejáró gyalogos zarándokútra vállalkoznak Bag, Tura, Jászfényszaru, Szentlőrinckáta és Jászberény útvonalon. Szeretnék Jászberényt is bekapcsolni a Mária-út hálózatba, és ezért akarnak találkozni a jászberényi hívekkel. A KÉSZ és a Cursillo imacsoport tagjai várták őket a barátok templománál. Majd Taczman András diakónus bemutatta a barátok templomát és a porcinkula kápolnát.
A jászberényi fogadók nevében jó szándékú támogatásunkról és együttműködésünkről biztosítottuk őket. A közös munkálkodás reményében jó szívvel köszöntünk el egymástól.
Időközben a jászsági Mária úthálózat összefogását elvállalta Borbás Ferenc jászkapitány, és keresi a helyi segítőket.
Április 15. Az ősszel már beszámoltunk róla, hogy a felvidéki Palóc Társaság megjelentette Sajó Sándor költő gyűjteményes verseskötetét. A könyvet a Lehel Vezér Gimnáziumban Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke mutatta be. Közreműködött: Czeglédy Botond rimaszombati, Berkó Boglárka, Körei-Nagy Kristóf, Rigó Renáta, a jászberényi LVG tanulói. Ezután a megemlékezés koszorúját helyeztük el a költő emléktáblájánál.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tavaszi küldöttgyűlése
2013. május 19-20-21.
A jászberényi csoportot Besenyi Vendel küldött és Egressy András pótküldött képviselte.
Besenyi Vendel beszámolójának rövidített változata: A gyűlés helye Szabadka (Subotica, Szerbia, Délvidék). Szentmisék: szabadkai püspöki székesegyház
      A rendezvény a szerbiai Keresztény Értelmiségiek Köre (KÉK) és a KÉSZ közös szervezése.
A résztvevők száma: KÉSZ-es 80 fő, ebből 53 szavazati joggal rendelkező, KÉK-es 40 fő.
A megnyitó ünnepségen a jelenlévőket köszöntötte: Szabó Károly, a KÉK elnöke, Kern Sólya Mária, a szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke, Madarasi Bernadett magyar konzul, dr. Pénzes János, szabadkai, dr. Németh László, nagybecskereki püspök, Halán Béla, Szerbia nem régen megválasztott református püspöke és dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke.
      Az üdvözlések után Németh László püspök tartott előadást a „Hit megtartó ereje a Vajdaságban” témában.  
      1517-ig mintegy 90%-os a nyugati, s mintegy 10 %-os a keleti kereszténység aránya. Több mint ezer éve vannak jelen. A latin imák mellett megjelentek a magyar nyelvű imák is, amelyek nagy hatással voltak a magyar nyelv fennmaradására is. A török idők után nagy betelepítések révén szerbek, németek, horvátok kerültek e vidékre. Az akkori hatalom a magyarok betelepítését nem támogatta. A reformáció terjedésével megjelentek más vallások is. A hit és a nyelv megtartása mindig is fontos volt úgy az egyik, mint a másik nemzetiség számára. A gondok akkor kezdődtek, amikor a magyarok kisebbségbe kerültek az asszimiláció révén. Sajátos helyzet alakult ki. Vannak, akik magyarul beszélnek ugyan, de szerbnek vallják magukat, de vannak, akik már csak szerbül beszélnek, de magyar identitásukat megőrizték, magyarnak vallják magukat. Trianon, majd a második világháború után nehezedett a helyzet, majd a ’60-as évektől volt egy fellendülés, szabadabbá váltak, az egész Kárpát-medencét ők látták el egyházi irodalommal, szentírással. Fontos a papok szerepe, szervezőképessége, mert ahol vezető személy, ott van hitélet, és a magyarság megmaradásának is nagyobb a lehetősége. Ez könnyebb a tömbmagyarság, mint a szórványban élők körében. 2003-óta a hitoktatás állami feladat lett. Németh László több szervezetnek is tagja, ahol a hit, a magyarság mint etnikai csoport megmaradása érdekében mindenütt hallatja a szavát. Nagy problémájuk a magyarság számának egyértelmű csökkenése. (Elöregedés, kivándorlás) Nehéz a munka, de igyekeznek mindent megtenni a cél érdekében.
      A második napirendi pont szerint Osztie atya a KÉSZ szervezetek helyzetéről tartott tájékoztatót.
A központban új munkatársak vannak. Foltányi Eszter az irodán dolgozik, Timár Eszter az új könyvelő. A jövőben két fiatal szóvivő segíti a KÉSZ munkáját: Kéthelyi Mátyás latin szakos tanár, Pálmai Gergely, KÉSZ Akadémia hallgatója. Gratulált Hegedűs Andrásnak, az Esztergomi Érseki Levéltár igazgatójának, egyben a KÉSZ helyi elnökének, munkája állami elismeréséhez. Osztie atya ismertette a helyi csoportokban bekövetkezett személyi változásokat, majd akik jelen voltak egymásután bemutatkoztak.
      Osztie atya az elmúlt évet értékelte. Kiemelte a KÉSZ Akadémia jelentőségét. Mintegy 20 fiatal vesz részt benne. Ez lehet a keresztény elitképzésnek a kezdete. Jó lenne ezt vidéken működő egyetemekre, főiskolákra is kiterjeszteni.
      Elismeréssel szólt a régiós találkozókról és a helyi vezetők egymás közötti kapcsolattartásáról. Megemlítette a jászberényi és a jászalsószentgyörgyi csoportok közötti kapcsolatot. Beszélt a helyi csoportok határon átívelő kapcsolatairól. Hangsúlyozta a médiában történő megjelenés fontosságát, kiemelte a helyi sajtó jelentőségét.
      Szólt az ez évi feladatokkal kapcsolatban a délvidéki KÉK-kel történő együttműködésről. Ehhez hasonlót szeretnének kiépíteni a Felvidéken is. Az első lépéseket megtették, a dunaszerdahelyi plébánossal már tárgyaltak ebben az ügyben. Úgy tűnik, megvan a lehetőség, és hajlandóság mutatkozik ott is a Keresztény Értelmiségi Kör létrehozásához. A magyarság nemzeti összetartozásának a további erősítését szolgálhatná.
  • Feladatok egyike a JEL folyóirat megújítása. Cél, hogy honlapra kerüljön.
  • Szükséges egy újabb előadássorozat elindítása az országban.
  • A tiszteletbeli, pártoló tagsági viszony visszaállítása szükségessé válik.
  • Jó lenne KÉSZ Fesztivált rendezni ebben az évben, és azt hagyományossá tenni.
Csorba Gábor társelnök ismertette a 2013. évi országos KÉSZ programot:
  • Október 12. Nemzeti zarándokutat szerveznek Máriavölgybe, a keresztútjárást Dunaszerdahelyen tartják.
  • November 9. KÉSZ konferencia a Parlamentben.
Tercsi Mátyás, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolójában megállapította, hogy a KÉSZ eredményesen, szabályszerűen gazdálkodott.
      Timár Eszter könyvelő ismertette a gazdasági beszámolót és a közhasznúsági jelentést, majd az ez évi pénzügyi tervet.
      Dr. Korhec Tamás a vajdasági magyarságról, a Magyar Nemzeti Tanácsról és a magyarországi kötődésekről tartott előadást. (Az előadó jogász, az újvidéki egyetem jogi karán szerb nyelven tanít. A Magyarországi Százak Tanácsának tagja.)
Hosszú ideje az autonómia mint fogalom kérdésével foglalkozik. E nélkül elképzelhetetlen a kisebbségekbe szorult nemzetiségek fennmaradása. Céljuk, megőrizni a magyarságukat, hogy jogaikban egyenlőek lehessenek a többségi nemzettel. Harcolnak a magyar iskolák fenntartásáért, mert ez egyik lényeges alapja a magyarság fennmaradásának. Segítik a hazai (szerbiai) egyetemeken tanuló fiatalokat anyagilag, sőt mentorokat neveznek ki melléjük. Szeretnék az otthon maradásukat és ezzel a magyar értelmiség kinevelését segíteni.
      Az itt élő magyarság is megosztott történelmi helyzetükből, az ideérkezésük idejétől függően. Traumát jelentett a balkáni háború és az azt követő évek etnikai mozgása. (Magyarok tömeges kivándorlása, és a helyükbe érkező más nemzetiségű, elsősorban a Koszovóból származó szerbek intolarenciája). Jó a kapcsolatuk, és sokat fáradoznak a határon kívüli, a Kárpát-medencében élő magyarok érdekében. (Kárpátalja, Felvidék, Erdély)
Bemutatkoztak a KÉK szervezeteinek jelenlévő vezetői. 36 csoportjuk működik 53 településen.
 
Az ARS SACRA ALAPÍTVÁNYHOZ elküldtük a jelentkezésünket, miszerint ez évben is csatlakozunk a Nyitott templomok éjszakája és a Szakrális Művészeti Hetek rendezvényéhez. Az anyagi fedezet biztosítása céljából három pályázatot nyújtottunk be, amelyből eddig kettőt nyertünk meg.
 
A Kettős Szentév 75. évfordulójára emlékezünk:
Május 16-án, csütörtökön 17.30-kor ikonkiállítás lesz a főtemplomban.
Május 25-én, szombaton 19 órakor szentmisén emlékezünk a Kettős Szentév eseményeire.
Május 27-én, hétfőn 17 órakor KÉSZ összejövetel lesz: Téma: a XXIV. Eucharisztikus Világkongresszus és a Szent István-év jászberényi kapcsolódásai. Előadás, vetítéssel a Jász Múzeumban.
 
Szerény formában és tartalommal, de létrehoztunk egy saját weblapot, ennek elérhetősége:
de elérhető a
Ez utóbbin a közösségeknél, a saját weblapra kattintva tekinthetik meg.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a legújabb bejegyzéseket is.
 
A KÉSZ Könyvek sorozat ötödik kötete készül, amelyben helyet kap minden plébános és káplán, életútja, aki Jászberényben szolgált, vagy itt született. Az anyaggyűjtés jó ütemben halad. A 19. és a 20. századi anyaghoz köszönettel veszünk minden adalékot, segítséget.
 
Ez évben örökre búcsút vettünk Jakkel Imre és dr. Nádasdy Jánosné tagtársainktól. Köszönjük, hogy közöttünk voltak. Nyugodjanak békességben!
 
A rendezvényeink szervezésében köszönöm lelki vezetőnk, Szántó József apát-plébános, a tagság és minden támogatónk aktív segítségét és részvételét.
 
                                                                                                                              Dr. Suba György elnök
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014